İŞYERİNDE TACİZE YASAL ÖNLEM

İŞYERİNDE  TACİZE YASAL ÖNLEMDHA

TBMM Adalet Komisyonunun 212 maddesini kabul ettiği ve görüşmelerine bu  haftadan itibaren devam edeceği 649 maddelik Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, hizmet  sözleşmelerine dayanan işçi-işveren ilişkisi konusunda da önemli yenilikler  içeriyor.

İş Kanununa paralel düzenlemelerin yanı sıra, yürürlükteki Borçlar  Kanununda yer almayan yeni hükümlere de yer verilen tasarıya göre, işveren,  hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermekle yükümlü  olacak.

İşçinin sağlığını da gözetecek olan işveren, işçiyi hastalandığında  çalışmaya zorlamayacak, tedavi olması için izin verecek, işyerinde de acil tedavi  imkanlarını sağlayacak

İşyerinde "ahlaka uygun bir düzenin" gerçekleştirilmesini sağlamakla  yükümlü tutulan işveren, kadın ve erkek işçilerin cinsel tacize uğramamaları ve  cinsel tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli  önlemleri alacak. İşveren, bu amaçla, işçilerin derhal yardım isteyebilecekleri  "güvenlik sistemi kurma" ve "güvenlik personeli bulundurma" gibi, işçilerin  cinsel tacizle karşılaşma tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik uygun önlemleri  almakla yükümlü olacak.

BORÇLAR KANUNUNA İLK DEFA GİRİYOR

Tasarının hazırlanması için Adalet Bakanlığında oluşturulan komisyona  başkanlık eden ve Adalet Komisyonundaki çalışmalara da katılan İstanbul Ticaret  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Koç, "cinsel taciz" ilgili  hükmün, Borçlar Kanununa ilk defa girdiğini söyledi. Koç, cinsel tacizi önlemeye  yönelik hangi tedbirlerin alınacağını, işyerinin özelliği ve faaliyet alanı gibi  kriterler gözönüne alınarak işverence belirleneceğini vurguladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da cinsel taciz kavramı, iş  hukukunda yer almamış olsa da hukuka aykırı bir fiil olarak yaptırıma  bağlandığını ifade etti. İyimaya, "Çünkü işveren, çalıştırdığı işçisine karşı  dürüst ve ahlaka uygun bir tavır sergilemek zorundadır. Cinsel taciz, bu yönüyle  tipik bir sözleşmeye aykırılık oluşturur. Borçlar Kanununda yer almış veya  almamış olması, bu sonucu ortadan kaldırmaz. Komisyon, tasarıdaki bu özel hükmü  hukuk yapımı ilkeleri çerçevesinde değerlendirecektir" diye konuştu.

İŞÇİNİN BİLGİSAYARINDAKİ KİŞİSEL BİLGİLER

Tasarıda, işçi-işveren ilişkisi açısından yer alan diğer düzenlemelere  göre, işveren, iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alacak. İşverenin, gerekli  önlemleri almaması nedeniyle işçinin ölmesi durumunda, işçinin desteğinden yoksun  kalanların tazminat alacakları; sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk  hükümlerine tabi olacak.

Bilgisayar ortamında saklanabilen verilerin kullanılması konusunda  işçinin korunması amacıyla sınırlama getiren tasarıya göre, işveren, işçiye ait  kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet  sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilecek.

İşçinin, işveren ile bir ev düzeni içinde birlikte yaşadığı durumlarda,  işveren, işçinin beslenme ve barınma gereksinimlerini karşılayacak.

İşçi, kusuru olmaksızın hastalık veya kaza gibi sebeplerle iş göremezse,  işveren, sosyal sigortalar yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış  işçinin bakımını ve tedavisini, 2 hafta süreyle yapacak.

İŞÇİNİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşi özenle yapacak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle  davranacak olan işçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik  sistemleri, tesisleri ve taşıtları, usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla  birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen  göstermekle yükümlü olacak.

İşçi, üçüncü kişilerle ücret karşılığında anlaşmalar yaparak işverene  karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal edemeyecek ve işvereniyle rekabete yol açacak  iş ve işlemlerde bulunamayacak.

İŞÇİYE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Hizmet ilişkisinin devamı süresince iş gördüğü sırada öğrendiği üretim ve  iş sırları gibi bilgileri, kendisi veya başkalarının yararına kullanamayacak olan  işçi, hizmet ilişkisi sona erse bile, işverenin haklı yararlarının korunması için  gerekli olduğu ölçüde sır saklamakla yükümlü olacak.

İşçi, üçüncü kişilerden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları  derhal teslim edecek.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:16 Aralık 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.