Kalite Çalışmalarımız - NPGRUP Kuruluşları Kalite Yolculuğu

Vizyonumuz

Öncelikle İstanbul'da, daha sonra Türkiye'de ve nihayet Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ruh sağlığı ile ilgili tüm aktivasyonlarda yer alan bir kuruluş olarak bilinmek, ruh sağlığı hizmetlerinde kolay ulaşılabilirliği, maliyet etkili ve kalite odaklı bir yaklaşım ile gelişmesini güven unsuru üstüne kurmak; hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet yaratarak ilk akla gelen ve birinci sırada tercih edilen hizmet sunucu olmaktır.

Misyonumuz

Toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yataklı ve yataksız sağlık hizmeti sunmayı ve hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur.

Kalite Politikamız

 • Sunduğumuz hizmetin her adımında daima hasta hak ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta odaklı çalışır, hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının memnuniyetini her şeyin üstünde tutarız.
 • Psikiyatri, Nöroloji Ve Psikoloji dallarında multidisipliner bir sağlık hizmeti sunarız.
 • Alanımızdaki yasa, yönetmeliklere ve mesleki etik ilkelerine uygun olarak çalışırız.
 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimseriz.
 • Ekip çalışması ve işbirliğinin öne çıktığı bir çalışma ortamı yaratırız, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli birer çalışan olmalarını destekler ve teşvik ederiz.
 • Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturur, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve çağdaşlığını destekleyecek teknolojileri takip ederek altyapımızı geliştiririz.
 • Güncel, uluslar arası standartta tanı ve tedavi hizmeti sunarken hasta ve hasta yakınlarını da bilinçlendirerek ve destekleyerek onların da bu süreçlere tam katılımını sağlarız.
 • Yalnızca tanı ve tedavi hizmetleriyle değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti sunmak için faaliyetlerde bulunur,  toplumun ruh sağlığının korunmasına hizmet ederiz.
 • Etkili bir yönetim ve işletim sistemi kurmak ve en kaliteli hizmeti sunak için süreçlerimizi ve sonuçlarımızı bilimsel yöntemlerle izleriz.
 • Doğru teşhiş ve tedavi hizmetlerini, bilimsel normlarda ve en uygun fiyatlarla sunarız.

 

NPGRUP’ta Kaliteli ve Çagdaş Sağlık Hizmetinin Takipçiliği, Bir Hedeften De Öte Hastaların Hayatlarını İyileştirmeye Odaklı Bir Yaşam Biçimi

NPGRUP Kuruluşları, Bilimden Sağlığa sloganı ve profesyonel bir kadro ile kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarına Haziran 2009 tarihi itibari ile hız vermiştir. Günümüzde, kurumsal bir değişim yönetimi için hazırlanan bütün eylem planlarına kalite yaklaşımlarının öncülük ettiğini görmekteyiz.  Bu sebeple kurumsal olarak hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik eylem ve stratejiler önemli bir yere sahiptir. Bunun başlıca nedeni, kalite yönetim sistemi modellerinin kurumsal faaliyetlere dramatik ölçüde hız ve farkındalık sağlayarak, ilk defasında ve her defasında güvenli sağlık bakım hizmetini desteklemesidir. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde kalite, hasta memnuniyeti, sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyet planlama, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta etik gibi kavramlar çalışanların zihninde önemli bir yer tutmaya başlar. Böylelikle çalışanlar kuruma farklı bir açıdan bakmayı öğrenirler.

Kalite Yönetim Sistemini JCI(Joint Commission International), Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve ISO 9001:2008 Standartlarına uygun şekilde yapılandırılan ilk Nöropsikiyatri Hastanesi

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Türkiye’nin ilk Nöröropsikiyatri Hastanesi olma özelliğinin yanında bütün organizasyonel düzeylerde Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına olan güveni ve kararlılığı ile, bilimsel öncü rolünü bir kez daha ilan etmiştir.

NPİSTANBUL Nörospikiyatri Hastanesi, Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları içerisine, kendisinden hizmet alan tüm hasta ve hasta yakınları ile kendi çalışanlarını dâhil ederek sürekli kalite iyileştirme felsefesini desteklemektedir. Çünkü hasta odaklı hizmet en önemli prensibidir.

Periyodik olarak gerçekleştirilen, her geçen gün içerik ve sıklık anlamında yapılanmasını iyleştiren komite toplantıları ve denetimler neticesinde bütün yöneticiler diğer bölümlerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta, süreç yönetimi yaklaşımı ile birlikte tüm birimler birbirinden izole edilmiş değil, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Kanıtlara Dayalı  Süreç Performans Yönetimi

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Üst Yönetimi tarafından, tüm iyileştirme faaliyetleri kaynak ve planlama anlamında her aşamada desteklenmektedir. Bu çerçevede Kalite Yönetim Sisteminin temel amacı olan sürekli iyileştirme felsefesi, hali hazırda kurulmuş ve her geçen gün Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından alt yapısal olarak geliştirilen “Süreç Performansı Ölçüm Sistemi” ile izlenmekte ve kurum çapında yaygınlaştırılmaktadır.

Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili yöneticiler tarafından süreç performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Joint Commission International (JCI) Hastane Akreditasyon Standartları, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve ISO 9001:2008 KYS Standardı ile uyumlu “Kalite İndikatörleri” belirlenmiştir.

Kalite İndikatörleri, NPGRUP’un  vizyonu, misyonu, kalite hedefleri, temel hizmet süreçleri, hasta ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Önceliklerin saptanmasında aşağıda belirtilen özellikler göz önünde bulundurulur:

 • Yüksek volümlü aktiviteler: Sıklıkla oluşan ve çok sayıda hasta ve personeli ilgilendiren aktivitelerdir.
 • Yüksek riskli aktiviteler: Yanlış uygulama ya da uygulama yapmama sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve enfeksiyon gibi durumlardır.
 • Problem eğilimli aktiviteler: Uygulandıkları zaman hasta ya da personelde problem ya da komplikasyon oluşturma eğiliminde olan aktivitelerdir.

NPGRUP Sağlık Kuruluşlarının yönetsel ve klinik süreçlerine yönelik olarak belirlenen bu indikatörler öncelikli olarak şu konular üzerinde yoğunlaşmıştır;

 1. Hastaların değerlendirilmesi,
 2. Laboratuvar hizmetleri,
 3. Radyoloji ve tanısal görüntüleme hizmetleri,
 4. İlaçların kullanımı ve yönetimi
 5. İlaç hataları ve ramak kala olayları,
 6. Anestezi ve sedasyon kullanımı,
 7. Hasta kayıtlarının bulunabilirliği, izlenebilirliği, içeriği ve kullanımı,
 8. Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, sürveyansı ve raporlanması
 9. Klinik araştırmalar
 10. Rutin olarak ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması açısından hayati öneme sahip ilaçların satın alım süreci,
 11. Yasa ve yönetmeliklerce zorunlu faaliyet raporları,
 12. Risk yönetimi,
 13.  Kaynak kullanımı yönetimi,
 14. Hasta ve yakınlarının beklentileri ve memnuniyeti,
 15. Çalışan beklentileri ve memnuniyeti,
 16. Hastaların demografik özellikleri ve klinik tanılar,
 17. Hastaların, yakınların ve çalışanların güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesi ve kontrolü.

İlk Defasında ve Her Defasında Doğru, Güvenilir Teşhis ve Tedavi

Tüm bu faaliyetler ışığında etkin bir kalite dokümantasyon sistemi ile faaliyetler arası koordinasyon artırılırken, bütünleşik bir hizmet anlayışı, artan yönetişim, standardizasyon, kalite bilinci, koordinasyon ve katılım ile hatalar azaltılır. Hizmetin kaydı ve sürdürülebilirliği anlamında tutarlılık artar. Kurum bu sayede mümkün olduğunca sıfır hataya yakın şekilde konumlandırılır. NPİSTANBUL Hastanesi’nde ulusal ve uluslar arası referanslar ışığında titizlikle ve yoğun çalışalar neticesinde tanı ve tedavi gruplarına özel “Nöropsikiyatrik Klinik Bakım Haritaları (Neuropsychiatric Clinical Pathways)” hazırlanmıştır.  Böylelikle hastaların tedavi planları oluşturulurken ve bu plan hayata geçirilirken, sorgulanması, taranması, değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi gereken hiçbir tıbbi uygulama atlanmamaktadır.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Odaklı Altyapı ve Tesis Tasarımı

Nöropsikiyatri hastalarının profiline özel olarak yapılandırılmış akıllı bina teknolojisi ile Hasta Güvenliği her aşamada temin edilmiştir. Tüm tıbbi ve yönetsel riskler için önlemler alınmıştır. Altyapı, Tesis ve Risk Yönetimi Programı ile bu önlemler periyodik olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle nöropsikiyatri alanında yatarak tedavi hizmeti sunumunda sağlık kuruluşunun tesis altyapısının önemi oldukça büyüktür. Hasta güvenliğini temin ve tesis etmenin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. NPISTANBUL Nörospikiyatri Hastanesi bu hassasiyetle hastalarının, hasta yakınlarının ve çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde desteklemek üzere alt yapısını kurmuştur. JCI denetimi sırasında JCI denetçilerinden tesis güvenliği konusunda tam puan alan NPISTANBUL Hastanesi, bu konuda kendisinden övgüyle söz ettirmiştir.

jci-bigNPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, JCI (Joint Commission International) tarafından Akredite edilen, böylelikle uluslar arası üstün kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti verdiğini, hizmeti sunarken Hasta Güvenliği standartlarını en üst düzeyde karşıladığını kanıtlamış olan Türkiye'nin ilk ve tek nöropsikiyatri hastanesi ünvanını almıştır. Aynı zamanda NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, bu başarısı ile JCI tarafından akredite edilen Dünya’nın 3. Nöropsikiyatri hastanesi olmuştur.

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nde, JCI (Joint Commission International) tarafından 16-19 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Akreditasyon Denetimi’nde hastanemizin tüm tanı ve tedavi birimleri, aşağıda sıralanan standard ana başlıklarında ve 1200’ü aşkın ölçülebilir kriter ışığında titizlikle incelenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda 4 gün süren yoğun denetim neticesinde NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi %99,27’lik bir uygunlukla yüksek bir başarı elde etmiştir. Aynı zamanda JCI denetimi esnasında NPİSTANBUL Hastanesi’nin ilklerinden olan Türkiye’nin ilk ve tek özel donanımlı psikiyatrik ambulansı için de “iyi uygulama örneği” teklifi gelmiştir.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

Joint Commission International (JCI)

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951' de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association'ın katılımıyla "Joint Commision on Accreditation of Hospitals" (JCAH) olarak kurulmuştur.

1987 yılında hastaneler dışındaki sağlık kuruluşları içinde akreditasyon programları geliştirilince komisyonun ismi "Joint Commision on Accreditation of Health Care Organizations“(JCAHO) olarak değiştirilmiştir.

Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

Joint Commission'ın uluslararası kolu olan Joint Commission International (JCI), 1994 tarihinden bu yana 80 ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla çalışmaktadır. JCI, akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri yoluyla hasta bakımının güvenliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta güvenliği konusunda tanınmış bir dünya lideridir. JCI Denetçileri hasta güvenliğini savunan son derece eğitimli klinisyenlerdir. Enfeksiyon kontrolü, ilaç güvenliği, hasta bakımı ve tedavisi, hasta değerlendirilmesi ve tesis güvenliği konularındaki uzmanlığı ile, sağlık hizmetleri kalitesini geliştirme ve hasta güvenliği konularına odaklanır. JCI'nin standartları, tüm dünyadaki sağlık hizmetleri uzmanları tarafından geliştirilmiş ve dünyanın her bölgesinde test edilmiştir. JCI'nin akreditasyon kararları, sağlık hizmetleri uzmanlarından oluşan uluslararası bir komite tarafından verilmektedir.

JCI, Haziran 2011 tarihinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kalite Topluluğu (ISQua) tarafından kendi denetim süreci, kalitesi ve standartları çerçevesinde denetlenmiş ve akredite olmuştur. Bu sayede JCI’in denetim ve akredtasyon sürecinin güvenilirliği uluslar arası alanda kanıtlanmıştır. ISQua akreditasyonu, sağlık hizmetleri organizasyonlarının çalışmasını denetlemek amacıyla JCI tarafından kullanılan standartların ve süreçlerin akreditasyon kuruluşları için en yüksek uluslararası temel ölçütleri karşıladığını garanti eder.

JCI’in Akredite Ettiği Hastanelerden Beklentileri

 • JCI, kapsamlı bir denetimden sonra akredite ettiği kuruluşların tıbbi ve yönetsel performansını sürekli izlemektedir.
 • Hastaneden aşağıda sıralanan JCI Standardlarının ana başlıklarına yönelik klinik ve yönetsel performans göstergeleri belirlemesini istemekte ve bu göstergelere yönelik sürekli veri toplanmasını, analiz edilmesini, raporlanmasını ve iyileştirme süreçlerinin etkin olarak hayata geçirilmesini istemektedir.
 • Akredite olan hastanelerden belirli periyodlarda bu analiz sonuçlarını ister ve denetler.
 •  Aynı zamanda JCI, akredite ettiği hastanelere habersiz denetimler düzenleyebilir. Bu denetimde de JCI standartlarına tam uyum sağlanmasını bekler ve bunu kontrol eder.
 • Akreditasyon kararı verilen hastanenin tüm süreçleri akreditasyonun 3. yılında yeniden tüm standartlar ve kriterler ölçüsünde yerinde titizlikle değerlendirilir. Bu denetim neticesinde akreditasyon kararının devamlılığına ya da sonlandırılmasına karar verilir.

JCI Akreditasyonu’nun Avantajları

 • Tüm hastane ve polikliniklerde aynı kalitede ortak bir hizmet sunulması sağlanır.
 • Tedavi hizmeti verilen hasta profiline uygun olarak tesis güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, sürekli gözlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi önemli bir olmazsa olmazıdır.
 • Hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunur.
 • Hasta hakları ve sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunulur.
 • İstenen tıbbi sonuçların alınma olasılığı artırılır ve istenmeyen sonuçların meydana gelme riski azaltılır.
 • Tedavi hizmeti sunumunda multidisipliner bir bakım planı oluşturulmasını desteklenir ve denetlenir.
 • Hasta ve çalışan güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi sağlanıp tehlikeler azaltılır.
 • Uygulamalar ve bilgilendirmeler ile hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerine olan güveni ve katılımı sağlanır.
 • Periyodik olarak klinik ve yönetsel risk ölçümleri ile meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilmesi, önlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenir ve bunların karşılanması sağlanır.
 • Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması sağlanır.
 • Fiziksel ortamın güvenliği ve çalışanların acil durumlarda etkin koordinasyonu sağlanır.
 • En yüksek kalite ve teknolojik ekipman ile doğru zamanlarda etkin hizmet verilmesi sağlanır.
 • Kurumun tüm alanlarda aynı yüksek kalitede hizmet verilmesi temin edilir.
 • Hasta ve ailesi, hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir, doğru ve yerinde hizmet sunulması sağlanır.

JCI (Joint Commission International) tarafından 16-19 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Akreditasyon Denetimi’nde hastanemizin tüm tanı ve tedavi birimleri, aşağıda sıralanan standard ana başlıklarında ve 1200’ü aşkın ölçülebilir kriter ışığında titizlikle incelenmiştir.

JCI (Joint Commission International) Standardı’nın Ana Başlıkları

Hasta Odaklı Standartlar

 1. Uluslar arası Hasta Güvenliği Hedefleri
 2. Tedaviye Kabul ve Tedavinin Devamlılığı
 3. Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları
 4. Hastaların Tıbbi Değerlendirmesi
 5. Hastaların Tedavisi
 6. Anestezi Uygulamaları
 7. İlaçların Yönetimi ve Kullanımı
 8. Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi

Organizasyon Odaklı Standartlar

 1. Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği
 2. Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
 3. Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme
 4. Tesis Yönetimi ve Güvenliği
 5. Çalışan Kalifikasyonu ve eğitimi
 6. İletişim ve Bilgi Yönetimi

Bu çalışmalar çerçevesinde NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, geçmişten bugüne ve geleceğe kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmayı tüm danışan ve yakınlarına taahhüt etmiştir.

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

ISOsertifika-3-1NPGRUP Sağlık Kuruluşları, Bilimden Sağlığa sloganı ve profesyonel bir kadro ile Haziran 2009 tarihi itibari ile hız vermiş olduğu Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarındaki ilk hedefini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak gerçekleştirmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde hasta memnuniyeti, hasta hakları, sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyet planlama, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta etik gibi uluslararası standartların sağlık alanında büyük önem verdiği kavramlar üzerinde gösterdiği titiz çalışmaları sonucunda, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, NPİSTANBUL Etiler Polikliniği ve Memory Center Polikliniği, 29/30 Eylül- 1 Ekim 2010 tarihlerinde üç lokasyonda son derece sıkı bir titizlikle geçirmiş olduğu denetimlerin ardından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun hastalarının beklentilerini ve yürürlükteki yasal şartları karşılayan hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sistemi etkili şekilde uygulayarak hasta memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme süreçleri geliştirmek ve olası hataları önlemek için kuruluşların gereksinim duyduğu bir kalite yönetim sisteminin şartlarını ortaya koymaktadır.

ISO 9001:2008 Nedir?

Tanım olarak International Organization for Standardization’ın kısa yazılışı olan ISO, uluslararası standardizasyon kuruluşunun oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sağlık hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir standarda ve yasal şartlara uygun olarak verdiğini kanıtlanmış olduğunun göstergesidir.

NPGRUP Sağlık Kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Alman Akreditasyon Kurumu (DAR) tarafından akredite edilen ve 130 yılı aşkın bir tecrübeye sahip bağımsız bir denetim ve kontrol kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından denetlenmiştir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:13 Haziran 2023

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.