Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi açılıyor

Bu yıl ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Üsküdar Üniversite­si Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt'la sizler için bir araya geldik. Prof. Dr. Bozkurt'la ileti­şim sektörü ve bu sektörde görev yapacak kişilerin alacağı eğitimle ilgili konuştuk...

Bu yıl ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Üsküdar Üniversite­si Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt'la sizler için bir araya geldik. Prof. Dr. Bozkurt'la ileti­şim sektörü ve bu sektörde görev yapacak kişilerin alacağı eğitimle ilgili konuştuk...

Prof. Dr. İzzet Bozkurt İletişim sektörü nasıl bir sektör, çalışma koşulları hakkında bilgi verir misiniz? Küreselleşen ve her geçen zaman dilimi içerisinde kendine yenilikler arayan günü­müz dünyasında iletişimin önemi çok daha fazla artmıştır. Yirmi birinci yüzyılın yarattığı yenidünya düzeni ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler iletişime yö­nelik olan algının ve uygulamaların çok daha farklı perspektiflerden hayata geçirilmesine imkân sağlamıştır. Rekabet şartlarının da çok zorlaştığı ve bilginin öneminin çok daha fazla değerli hale geldiği günümüzde, önemli olanın bilgiye ulaşmaktan ziyade o bilginin kullanılması ve dönüştürülmesi olduğu çok net bir şekilde önümüzde durmaktadır. Bu nedenle iletişimi günümüz sosyal bilimler dünyası içinde bir temel belirleyici olarak saptamak bir gereklilikten öte bir zorunlu­luk haline gelmiştir. İletişim sektörü, haber verme, duyurma mis­yonunun yanı sıra; hangi içeriği, ne zaman, nerede, nasıl paylaşmanın uygun olacağını kurgulayan bir yapıya ulaşmıştır. Sektör, bel­li stratejiler geliştiren ve bu stratejileri içerik ve araç bakımından doğru kullanan bireyle­re ihtiyaç duyulan bir hale gelmiştir. Çünkü kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların, kendi sosyal paydaşları ve hedef kitleleri ile karşılıklı etkileşime dayalı ilişki kurmaları ve dolayısı ile iletişim kurmaları artık bir zorunluluktur. İletişim sektörü daha çok medya ve or­ganları ile özdeşleşmiş, pek çok uzmanlık gerektiren süreci bir arada bulunduran bir sektördür. İçinde gazeteciler, ajanslar, yazarlar, televizyoncular, pazarlamacılar, yapımcılar, reklamcılar ve daha pek çok çalışma alanını barındırır. Hepsinin ortak amacı bir mesajı hedeflenen kitleye iletmek­tir. Çalışma koşulları yaptığınız mesleğe göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin bir firmanın kurumsal iletişiminde çalışan biri belli bir mesaide çalışırken, haber peşinde koşan bir gazeteci belirli bir mesaisi olma­dan çalışabilmektedir. Öte yandan uzmanlık alanınız ne olursa olsun iletişim, doğası gereği bir ekip işidir. Ekip çalışmasına yatkın olmanız gerekir. Türkiye'de onlarca iletişim fakültesi var. Bu kadar iletişimciye ihtiyaç var mı? Ülkemizde iletişim fakülteleri bir yandan sayısal olarak artarken diğer yandan da iletişim sektörünün ve diğer bütün sektör­lerin nitelikli iletişimci eleman ihtiyacı da artmaktadır. Ancak iletişim fakültelerinin her yıl verdiği mezunların donanımı ile bu mezunlara iş verecek konumdaki sektörün beklentileri arasında çok büyük farklar vardır. Bu, iletişim fakültesi adedi yerine içe­rikte eğitimleriyle ilgili acil çözüm üretilmesi gereken bir sorundur.  İletişimde uzmanlaşmanın önemin­den bahseder misiniz? Günümüzde iletişimi kullanmayan hiçbir sektör sürdürülebilir bir başarı elde edemez. Gerek kamu gerekse özel sektörde faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların, kendi sosyal paydaşları ve hedef kitleleri ile karşılıklı etkileşime dayalı ilişki süreci, hem o sektörlerden hizmet alan tüketiciler hem de kamuoyunun, o sektör ile ilgili bilgilenme ihtiyacı açısından son derece önemlidir. Özel­likle, internet ve sosyal medya, bu anlamda bütün kurumlar için inanılmaz imkânlar yaratırken neredeyse bireysel, bire bir iletişim mümkün olmaktadır. Bu süreci yönetecek, geleneksel ve sosyal medyada içerik oluştu­racak, bu içeriği en uygun görsel unsurlar ile mesaj haline getirecek iletişim eğitimi almış uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle üretilen mal ve hizmetlerin markalaştırılması, satın alma, mal ve hizmetler ile ilgili satış sonrası hizmetlerin sağlanması, dağıtım kanalları ve ilgili sektörlerdeki sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin yönetimi sürecinde hemen her kurumun mutlaka bir iletişim uzmanına, (kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, marka yöneticisi, basın danışmanı v.s) ihtiyacı vardır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Nasıl bir eğitim bekliyor adayları? İletişimcilerin, sağlam bir teorik altyapıya, düşünce ve analiz yeteneğine, mesleğinin gerektirdiği pratik tecrübeye ve dahası mesleğini dünyanın herhangi bir yerinde icra edebilmesine imkân sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olması gerekir. Çağımızın iletişim fakülteleri; sektörle iç içe olmak ve sektöre akademik birikimi aktarmak, çağdaş ve dünyada okutulan bir programa sahip olmak, öğrencilerine yan dal ve çift ana dal yapma imkânı vererek mesleklerini ihtiyaç duydukları alanlarla birleştirip kendilerini daha güçlü kılmalarına fırsat vermek mecbu­riyetindedirler. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, mezunlarının; Türkiye'deki ve dünyadaki ge­lişmeleri algılayabilen entelektüel düzeyde ve üst düzey yönetim, uygulama donanımlarına sahip olmalarını, stratejik kararlar alabilmele­rini ve iletişim sektöründe kararların alındığı masalarda yer alarak bu sürece bir iletişim uzmanı olarak katkıda bulunmalarını hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi diğer iletişim fakültelerinden nasıl ayrışacak? Günümüzün yoğun iletişim ortamlarında her gün bireysel ve kurumsal alanda yüzlerce karar almak zorunda kalmaktayız. Sabah uyandığımızda, hangi kıyafetleri giyece­ğimizden başlayan, hangi üniversiteye gideceğimize, hangi otomobil markasını satın alacağımızdan hangi filmi izleyeceğimi­ze kadar yüzlerce karar almaktayız. Bütün bu kararların somutlaşması sürecinde, karar anına kadar o karar ile ilgili, maruz kaldığı­mız ya da bırakıldığımız iletişim mesajları­nın rolü vardır. Özellikle bir karar söz konusu olduğun­da, duygusal ve rasyonel olmak üzere iki düzlemde bir dizi süreçler insan beyninde şekillenmekte ve kararlar bu iki unsurun op­timum noktadaki dengesinde oluşmaktadır. Diğer taraftan da bilinçaltı, insan bilincinin % 99'unu oluşturmaktadır. Dolayısı ile bilin­çaltı uyaranları, karar alma sürecimizdeki en temel belirleyiciler olarak tanımlanmaktadır. İletişim mesajlarının görsel ve içerik tasa­rımlarında, bilinçaltı uyan özelliklerine göre tasarlanması ve test edilerek ölçümlenmesi, nöro-bazlı pazarlama ve nöro-bazlı iletişimin temelini oluşturmaktadır. Nöro-bazlı iletişim ve pazarlamada kullanılan yöntemlerde, beyinde aktivite gösteren bölgeler ele alınmakta ve bu alanlardaki aktivite yoğun­luğuna göre iletişim mesajlarının etkinliği değerlendirilmekte ve en başarılı görsel, işitsel ve içeriksel uygulama, mesaj olarak kullanılmaktadır. Üsküdar Üniversitesinin davranış bilimleri ve sağlık alanında sahip olduğu uzmanlık, İletişim Fakültemi benzerlerinden farklı kılmaktadır. Fakülte, iletişim eğitimi açısın­dan, mesajların tasarlanması sürecinde Üsküdar Üniversitesinin klinik ve uygula­malı psikoloji alanındaki uzmanlığından beslenecek bir eğitim tasarlamakta ve bu alanda iletişim eğitimi konusunda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ülkemizde bir ilki gerçekleştirmektedir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, hem medya sektörüne hem de iletişimi araç olarak kullanacak diğer bütün sektörlere gerekli olan iletişim içeriğini üretecek mezunları yetiştirecektir. İletişim Fakültesi eğitim süresi 4 yıldır. İlk iki yıl genel bir program ile öğrencilerimizin, sosyal bilimler alanındaki temel dersler ve yaklaşımlar ile iletişimin temel teorileri, teknikleri, teknolojileri ve tarihi işlenerek sosyoloji, tarih, felsefe, medya ve iletişim teorileri eğitimi almaları ve sosyal bilimlerde belli bir altyapıya sahip olmaları sağlana­caktır. Fakültemizde ikinci yıldan itibaren uzman­laşma olanağı bulacak iletişim adaylarına, her biri yukarıda analiz edilen sorunları ortadan kaldıracak yönetsel yetkinliği sağla­yacak "trek" lerden oluşan programlar verile­cektir. Her bir trek program için oluşturulan ders gruplarına ek olarak o program ile ilgili sektör işbirliği yapılacaktır. İletişim Fakültesinde bulunacak prog­ramlar; Medya ve İletişim ve Yönetimi Programı Pazarlama İletişimi Programı Dijital Medya İletişimi Programı Bu programlara bağlı alt programlar Sosyal Medya İletişimi Programı Stratejik İletişim Yönetimi Programı Sağlık İletişimi ve Yönetimi Programı Eğitim İletişimi ve Yönetimi Programı Bütünleşik İletişim Yönetimi Programı Görsel İletişim Tasarımı ve Yönelimi Programı Üsküdar Üniversitesi 2011'de Kuruldu. Üsküdar Üniversitesi, Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında bilimsel çalışmalar yürüten, multidisipliner eğitim anlayışım benimsemiş, tematik bir üniversitedir. NP Grup bünyesinde yer alan, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfına (İDER) bağlı olan Üsküdar Üniversitesi 2011 yılında kurulmuştur. NP İstanbul Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi, Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (NPSUAM) ile İDER Vakfını bünyesinde toplayan NP Grup ise 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin küresel sistemde güçlü bir aktör olması için gerekli insan kaynak­larını yetiştirmesi vizyonu ile kurulan Üsküdar Üniversitesi, lisans düzeyinde öğrenci kabulüne 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında başlamıştır. Bu yıl 4 fakülte ve 1 meslek yüksek okulunda toplam 18 bölüme öğrenci kabul edecek olan Üsküdar Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Türkçe ve İngilizce eğitim veren Psikoloji Bölümü ile Felsefe Bölümü), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Moleküler Biyoloji ve Genetik -Türkçe ve İngilizce) - Bilgisayar Mühendisliği - (Biyomühendislik), Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sosyal Hizmetler - Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Hem­şirelik - Çocuk Gelişimi) olmak üzere 3 fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - Yaşlı Bakım Hizmetle­ri - Çocuk Gelişimi - Sağlık Kurumlan İşletmeciliği - Tıbbi Görüntüleme Tek­nikleri - Elektronörofizyoloji) ve İletişim Fakültesi yer almaktadır. Prof. Dr. İzzet Bozkurt Kimdir? Prof. Dr. İzzet Bozkurt, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölü­münden 1988 yılında mezun olduktan sonra Ege Bölgesi Sanayi Odasında Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak iki yıl çalıştı. Ocak 1990 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde araştırma görev­lisi olarak işe başladı. 1990-1993 yılları arasında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Kitle İletişim Anabilim Dalında tezini vererek ilk yüksek lisans derecesini aldı. 1993-1996 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Roosevelt Üniversitesinde pazarlama iletişimi üzerine ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora tezini verdi. Ekim 2000 tarihine kadar Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Nisan 2003 tarihinde doçent oldu. 2000-2004 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Nisan 2009 tarihinde profesör unvanına sahip oldu. 2004-2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde Dekan Yar­dımcısı, Gazetecilik Bölüm Başkanı, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi, Medya, Kültür ve Eğlence Yönetimi ve Sağlık İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans Programlan Anabilim Dalı Başka­nı olarak akademik kariyerine sürdürdü. Yaklaşık bir buçuk yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör­lüğünü sürdüren Bozkurt, Kasım 2012'de bu görevinden ayrıldı. Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İletişim Fakültesi kurucu Dekanı olarak görev yapan Bozkurt, "Halkla İlişkiler, Reklam ve Ötesi" adlı ortak kitabın, "Bü­tünleşik Pazarlama İletişimi" ve "İletişim Odaklı Pazarlama" adlı kitapların yazarıdır. Pazarlama, pazarlama iletişimi, stratejik yaratıcılık, reklam­cılık ve halkla ilişkiler üzerine pek çok araştırma ve makalesi yayınlanmıştır. Prof. Dr. Bozkurt, AB Sürecinde Türkiye Markası konusunda çalışmalarını da sürdürmektedir. GENÇ PAYLAŞIM DERGİSİ

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:23 Mayıs 2013

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.