DEPRESYONLU FAREYE TEDAVİ

BBC TÜRKÇE

Fareler üzerinde yapýlan deneylerde depresyona sebep olan bir gen bozukluðunun iyileþtirildiði açýklandý.

 


Genetik bilimciler, P11 geni eksikliði yüzünden depresyon geçiren fareyi gen naklederek iyileþtirdi. P11 geni, insanlarda da depresyonun kaynaklarýndan biri.

Araþtýrma, yapýsý deðiþtirilmiþ bir virüs enjekte etmenin, beynin özel bir bölgesinde bu gene sahip olmayan farelerin davranýþýnýn deðiþtirilebileceðini ortaya koydu.

Beynin "nucleus accumbens" bölgesindeki P11 geni eksikliði, depresyon þikayetine sahip hastalarda sýklýkla karþýlaþýlan bir durum.

Ayný genin eksiliðinin gözlendiði farler, insanlarýn depresyon dönemlerinde sergilediklerine benzer davranýþlarda bulunuyorlar.

Araþtýrma kapsamýnda bu farelere P11 genini artýracak bir virüs enjekte edildiðinde, depresyonlu farelerde normal farelerle ayný davranýþlar gözlemlendi.

Araþtýrmada rol alan Weill Cornell týp merkezinden doktor Michael Kaplitt bu yeni gen tedavi yöntemiyle, insanlarda gözlenen depresyonun ana sebeplerine müdahale edilebileceðini söyledi.

Depresyon tedavisi alanýnda hakim olan yöntemlerin depresyonun sebeplerine yönelmediðini ve bu sebeple ilaç tedavisiyle alt edilemeyen aðýr depresyon durumlarýnda baþarý saðlanamadýðýný söyleyen Kaplitt, yeni yöntemle bu durumdaki hastalar için çözüm yolunun sözkonusu olabileceðini açýkladý.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:22 Ekim 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.