HASTALARDAN SERGİ

DHA

Sivas’ta Psikiyatri Servisi’nde tedavi gören hastalara yönelik terapi amaçlý yapýlan el iþi ürünler sergilenecek.


Hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gören hastalara uzmanlar tarafýndan 3 yýldýr terapi amaçlý sosyal saatler kapsamýnda yeteneklerine ve el becerilerine göre çeþitli çalýþmalar yaptýrýldý. Hastalarýn serviste kaldýðý süre içinde sýkýlmamalarý ve tedavilerine yardýmcý olmak amacýyla gerçekleþtirilen ve el becerisine dayanan çalýþmalarda birçok ürün elde edildi. Bere, atký þal gibi örgü ürünlerin aðýrlýkta olduðu çalýþmalarýn düzenlenen bir sergi ile halkýn beðenisine sunulacaðý belirtildi. 800’ü aþkýn el yapýmý ürünün yer alacaðý sergide yapýlacak satýþtan elde edilecek gelir, yine el iþi malzemesi alýmýnda kullanýlacak.

Numune Hastanesi Baþhekimi Ã�smail Yýlmaz, bu tür çalýþmalarýn hastalar açýsýndan çok önemli olduðunu söyledi. Yýlmaz, “Hastalarýmýz burada çok uzun süre kalýyorlar. Bu süre içinde çeþitli aktivitelere katýlýyorlar. Bunlarýn biri de el iþi saatleri. Bu saatlerde becerilerine göre el iþi ürünler yapýyorlar. Bu tür çalýþmalar onlar için terapi niteliði de taþýyor. Bu nedenle onlarýn çalýþmalarýndan oluþan sergiye herkesi bekliyoruz. Onlara destek olmalarýný istiyoruz” dedi.

erviste yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgi veren Psikiyatri Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Erdal Erþan, hastalarýn tedavileri süresince müzik, spor ve sosyal saatlerde yapýlan aktiviteler ile sýkýntýlarýnýn giderilmeye çalýþýldýðýný belirtti. Uzm. Dr. Erþan, “3 yýldýr hastalarýmýza yönelik sosyal saatler hazýrlýyoruz. Bu saatlerde yeteneklerine göre faliyetler yapýyorlar. Uðraþý hocalarýmýzýn eþliðinde hastalarýmýz çeþitli çalýþmalar yaptý. Bu çalýþmalar el becerisine dayalý ürünler. Bizler yapýlan çalýþmalarý sergileyeceðiz. Bu çalýþmalar terapi niteliði taþýdýðý için hastalarýmýzýn tedavilerinde de büyük önem arz ediyor” diye konuþtu.

Psikiyatri hastalarý tarafýndan hazýrlanan serginin yarýn Buruciye Medresesi yanýnda açýlacaðý ve 3 gün açýk kalacaðý öðrenildi.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:30 Temmuz 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.