Üsküdar Üniversitesi'nden bir yenilik daha

Üsküdar Üniversitesi bilgiyi kullanılır hale getirecek. Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini kurdu.

Üsküdar Üniversitesi bilgiyi kullanılır hale getirecek. Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini kurdu.

uskudaruniversitesiBilginin teknolojiyle buluşması ve yaşamda uygulanabilir hale gelmesi amacıyla Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini kurdu. Ofis, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak. Günümüzde toplumun artan problemlerine üretilen çözümler ofis aracılığıyla toplumda uygulama imkânı bulacak. Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi bilgiyi raflardan indiriyor. Ürettiği bilimsel bilgiyi artık yaşamda kullanılabilir hale getirecek. Üniversite üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmede önemli bir yere sahip olan Teknoloji Transfer Ofisini kurdu. Ofis hizmet vermeye başladı. Ofisini işleyişine ilişkin bilgi veren Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi İsmail Eygören İnovasyonun küresel rekabette ana unsur olduğu günümüzde, rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi için daha çok bilgiye, deneyime ve yetkinliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Rekabetçi ürün geliştirme süreci çoğu zaman araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ve ileri düzey mühendislik kabiliyeti gerektirmektedir diyen Eygörün toplumun artan sorunlarını çözmede Teknoloji Transfer Ofislerinin önemli bir misyonu olduğunu sözlerine ekledi. “Günümüzde birey ve toplumun problemleri artmakta ve daha karmaşık hale gelmektedir. Bu problemlerin çözümü için başta davranış bilimleri olmak üzere pozitif bilimler ve mühendislik bilimleri ile disiplinler arası çalışmalar ve projeler geliştirilerek problemlerin çözümlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak proje esaslı çeşitli faaliyetlerin desteklenmesi ve üniversitedeki bilginin ticarileşmesine katkı sağlamak için Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÜÜTTO) kurulmuştur.” Eygören Ofisin; üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme faaliyetleri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve ticarileştirilmesi, girişimcilere yönelik kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama ve bu alanlarda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme konularında çalışacağını kaydetti. Eygören ofis olarak 5 fonksiyonu ön plana alarak faaliyetlerini yürüteceklerini ifade ederek şunları söyledi:

Arayüz Fonksiyonu

ÜÜTTO; üniversite-sanayi işbirliği için köprü vazifesi üstlenen bir birimdir. ÜÜTTO bir araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. ÜÜTTO verimli ve etkin ilişkiler kurarak, amacını gerçekleştirebilmek için doğru tarafları iletişime geçirebilme, arz ve talep sahiplerini belirleme, değerlendirme ve eşleştirme kabiliyetine sahip olacak bir yapılanma oluşturacaktır.

Proaktif Hareket

Ülkemizde, gerek sanayi-üniversite gerekse üniversiteler arasındaki işbirliği istenilen seviyede değildir. İşbirliğinin artışı için ÜÜTTO iş bekleyen değil işi takip eden bir yapıda olacak, iş dünyası ile yakın temasta olarak projeler geliştirmeyi ön plana alan bir misyon üstlenecektir.

Koordinasyon

Bilgi aktarımının (teknoloji transferinin) başarılı olabilmesi için bilginin alıcı tarafından içselleştirilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede üniversitemizin ve iş hayatının farklı önceliklerinin ve bakış açılarının olması nedeniyle yürütülen projelerin takip ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır. Doğru bir eşleştirme yapılsa bile sürecin yakından takip edilmemesi ve iletişim için köprü rolünün üstlenilmemesi durumunda başarısız olunma ihtimali yüksektir. Sadece tarafların bir araya getirilmesi ancak koordinasyonun sağlanmaması durumu, başarısız projelerin ortaya çıkmasına ve tarafların birbirlerinden uzaklaşmasına neden olabilir. ÜÜTTO böyle durumla karşı karşıya kalmamak için inisiyatif alacak ve koordinasyona önem verecektir.

Sonuç Odaklı Faaliyetler

Akademik olarak çıktı sayılan birçok eylem, TTO’ lar için sadece başlangıç niteliğindedir. Örneğin akademik dünyada bilginin makale yoluyla duyurulması bir çıktı iken, TTO için bilginin bir üründe kullanılması sonuçtur. Bu çerçevede ÜÜTTO duyuru ve bilgilendirme faaliyetleri yapacaktır.

Birebir Hizmet

Faaliyetlerin başarıya ulaşması için büyük oranda birebir hizmet verecektir. Proje taslağının format ve şekli uygunluğunun kontrolü, üniversite-sanayi işbirliğinde tarafların eşleştirilmesi, patent fikri olan akademisyenlerin doğru bir şekilde desteklenmesi, akademisyen girişimcilere mentorler tarafından iş hayatına ilişkin tecrübelerin aktarılması vb. faaliyetlerde birebir hizmet verilecektir. Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi İsmail Eygören ofis olarak faaliyetlerini TÜBİTAK’ın ön gördüğü, “ Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim; Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler;  Üniversite – sanayi işbirliği faaliyetleri; Fikri sınai hakların yönetimi ve lisans hizmetleri ile şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri” başlıklarında 5 modülde yürüteceklerini belirtti.

MODÜL 1: FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Bu modül ile iş dünyasının özellikle sağlık ve medikal sektöründe; Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin iş dünyasına yönelik olarak yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkânları tanıtılacak, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği ve benzeri konularda eğitim organizasyonları ve bilgilendirme etkinlikleri yapılacaktır.

MODÜL 2: DESTEK PROGRAMLARINDAN YARALANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

Bu modül çerçevesinde; üniversitemizin çeşitli hibe destek programlarından yaralanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri ve benzeri danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecektir.

MODÜL 3: PROJE GELİŞTİRME / YÖNETİM HİZMETLERİ (Üniversite–Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Bu modülün ana ekseni, üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin kamuda ve özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde ÜÜTTO tarafından yürütülecek faaliyetler: çeşitli iletişim araçları kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak olacaktır.

MODÜL 4: FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ

Üniversitemizde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje çalışmaların belirlenmesi, bu kapsamda patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi konularında akademisyenlere destek verilecektir.

MODÜL 5: ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

Yeni ürün ve teknolojinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetleri desteklenecektir. Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler verilecektir. Akademisyen ve öğrencilerin Ar-Ge projelerini Teknopark kuluçka merkezlerinde yürütebilmeleri için danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri verilecektir.

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:04 Şubat 2014

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.